سرمایه گذاری در کانادا

روش های مختلفی برای مهاجرت به کانادا به عنوان سرمایه گذار یا کارآفرین هم در سطح فدرال و هم در استان وجود دارد. بطور کلی:

  • متقاضیان مهاجرت تجاری اساساً براساس توانایی ایجاد اشتغال برای خود و سایر کانادایی ها که منجر به توسعه اقتصادی ملی و منطقه ای می شود ، انتخاب می شوند.
  • شرایط مورد نیاز بسته به زیر مجموعه متفاوت است
  • متقاضیان مهاجرت تجاری باید نشان دهند که بودجه کافی برای تأمین هزینه زندگی خود و اعضای خانواده خود حداقل برای یک سال پس از ورود به کانادا دارند مانند همه مهاجران
  • شرایط پذیرش یکسان برای متقاضیان مهاجرت تجاری و اعضای خانواده آنها اعمال می شود

روش های مهاجرت سرمایه گذاری

متقاضیان تحت یک برنامه مهاجرت تجاری معمولاً از طریق اکسپرس اینتری اقدام نمی کنند. افسران ویزا معمولاً درخواست را بررسی می کنند تا متقاضی از شرایط قانونی و معیارهای انتخاب برخوردار باشد: آنها زمینه های تجاری و مالی را بررسی می کنند و صحت برنامه های تجاری را در کانادا ارزیابی می کنند (در صورت وجود). دو دسته مهاجرت تجاری با زیر مجموعه های مرتبط با آنها وجود دارد که به شرح زیر است:

ارزیابی سرمایه گذاری