خود اشتغالی ورزشکاران و هنرمندان

نگهداری از کودکان و سالمندان در خانه

ویزای استارتاپی

اعتراض به تصمیم مهاجرتی

اسکیلد ورکر استان کبک 

پناهندگی در کانادا

اقامت دائم افراد شاغل در حوزه های پزشکی