روش تحصیل در کانادا چگونه است؟

اولین قدم ، پذیرش در یک مitutionسسه یادگیری تعیین شده کانادایی (DLI) است که توسط دولت کانادا شناخته شده است. هنگامی که فردی نامه پذیرش را از DLI دریافت کرد ، ممکن است بتواند برای اجازه تحصیل درخواست کند. درخواست ها ممکن است بصورت آنلاین یا از طریق پست انجام شود.

کلیه مجوزهای تحصیل در بندر ورودی کانادا صادر می شود. برای متقاضی که درخواست خود را به یک دفتر ویزای کانادایی خارجی ارسال کرده است ، نامه تأیید صادر می شود که به وی توصیه می کند برای صدور مجوز تحصیل به بندر ورودی کانادا سفر کند. مجوز تحصیل به طور کلی برای مدت زمان تحصیل شخص صادر می شود.