برنامه آزمایشی آتلانتیک

برنامه مهاجرتی آتلانتیک جهت برآورده کردن نیازهای کارفرمایان و جوامع محلی استانهای آتلانتیک طراحی شده است. این برنامه آزمایشی سه ساله به کارفرمایان محلی تعیین شده امکان شناسایی، جذب و حفظ استعدادهای جهانی را می دهد. این برنامه همچنین دارای اهداف حمایت از رشد جمعیت، توسعه نیروی کار ماهر و افزایش نرخ اشتغال در منطقه است.

برنامه آزمایشی بخشی از یک استراتژی کلی رشد آتلانتیک را تشکیل می دهد که در پنج زمینه اولویت زیر متمرکز شده است:

  • نیروی کار ماهر و مهاجرت 
  • نوآوری
  • رشد پاک و تغییرات آب و هوایی
  • تجارت و سرمایه گذاری
  • زیر ساخت